رفقايى که تاکنون در ايجاد اين صفحه با خاطرات ٬ عکس و فيلم ما را يارى داده اند
***
اسعد بهمنى ٬ سردار قادرى ٬ توفيق پيرخضرى ٬ جمشيد شيرزاد ٬ محمد جعفرى ٬ مظفر محمدى ٬ جميل محمدى ٬ نسان نودينيان ٬ على محمودى ٬ مختار محمدى ٬ حسين مرادبيگى ٬ شمس الدين امانتى ٬ مريم پزشکيار ٬ عبه سيد مرادى ٬ فه تى کلاه قوچى ٬ بهروز شاديمقدم ٬ کمال اويهنگ ٬ ارسلان امجدى ٬ محمد درزى ولى ٬
 خالد عليپناه ٬ بهمن تقى پوريان ٬ ملکه مصطفى سلطانى ٬ اردشير نصرالله بيگى ٬ شمى صلواتى ٬ کاوه دوستکامى ٬ ناهيد وفائى ٬ صالح گويلى ٬ ابراهيم رستمى ٬ اسماعيل عجم , عبدل گلپريان , حبيب الله مرادى , جليل معين افشار , آرام فتحى و  کورش مدرسى
 

     


فيلمهاى قديمى
 


فايلهاى صوتى
(گالته و گەپ)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ زنده
کردستان ٬ چپ و ناسيوناليزمزندگى و مبارزه كمونيست
 سالمند عذرا آدمى
 "آباجى"اواخر آبان ماه سال ١٣۵٨روشنک
خاطرات محمد جعفرىيادداشتهايى بر يک تاريخ
خاطرات مظفر محمدى

***
روز هشتم
( داستانى بر اساس واقعيت )فولاد آبديده
خاطرات خالد على پناه
***
فارسى    کوردىمرورى بر جنبش اعتراضی دانش آموزان و ورزشكاران شهر سنندج درفاصله سالهاى (١٣٥٩ تا ١٣٦١)تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری کارگران سنندج
***
غروب یکی از روزهای بهاریجنبش اول ماه مه در كردستانخاطرات یک شاهد زنده
برای ثبت در تاریخچگونگى تشکيل هيئت موسس شوراى محلات در شهر سنندجتاریخچه شوراهای شهر و محلات در سنندجوصيتنامه و آخرين پيامهاى رفيق جانباخته ماجد مصطفى سلطانى در زندان تبريزحديث عشق و رازهاى زندگانىشکل گيرى و فعاليت اتحاديه صنعتگران در شهر سنندج ٦۵ - ٦٧خاطرات کاوه دوستکامىروزهاى رنگارنگخاطره ای کوتاه از یک دوران
 پر فراز و نشیبيادى از رفيق عطا قمرى
...

بمباران اردوگاه بوتی
۱۶ مرداد ۱۳۶۷

...
یادی از کمونیست برجسته
 رفیق مظفر محمدی(قلعه روتله)تاریخ یکدورە
مختصری از فعالیت سیاسی در کردستانیادی از سه رفیق جانباخته کمونیستجلیل - جمال خمپاره - یالیل
(خاطرات جليل معين افشار)نبرد پیشمرگان کومه‌له گردان کاک فواد در درون قرارگاه های رژیم در دوله‌ناو
آرام فتحىخاطرەای از یک سوسیالیست آذربایجانی در کردستان
تسخیر پایگاه نظامی سنگسار و جنگ قره بلاغ

***
خاطرات یک سوسیالیست آذربایجانی در کردستان
 جنگ و فاجعه مرگور، جنایت فراموش نشدنی حزب دمکرات کردستان ایرانخاطرات سال ١٣٦٦ را در وبلاگ ٢٠ سال پيش بخوانيد
***
ياد رفقاى گردان شوان گرامى باد
(آنچه را که به ياد دارم)


آلبوم ياد رفقاى جانباخته
(سايت کومەله)١  ٢  ٣  ٤  ۵  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠
١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١۵  ١٦  ١٧
( بهروز شاديمقدم )


 


 

 

 

در تکميل کردن اين صفحه ما را يارى دهيد!