اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  در ستایش انگلس

ايرج فرزاد : شاید در این دور و زمانه، به دفاع برخاستن از لنین و انگلس، قدری "آناکرونیک" به نظر برسد و با "عقل" و "قدرت تشخیص زمان" ناسازگار. چه، ما در دوران کلا متفاوت بسر میبریم.


  جهان سرمایه داری و کودکان

پروانه وزیری : میلیون ها کودک در دنیای "پیشرفته" و "متمدن" سرمایه داری، به دلیل صدها مشکل ریز و درشت، جان شان را از دست می دهند و میلیون ها تن دیگر از فرط فقر و ناتوانی مالی خانواده های شان


  رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن

ریبوار احمد : بیش از یک ربع قرن است دوحزب بورژواناسیونالیستی – خانوادگی، اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، به رهبری طالبانی و بارزانی جامعهُ کردستان را در سرگردانی و گرداب فدرالیزم ارتجاعی


  ترامپ و تولد "رجوی" جبهه کردستانی

آذر مدرسی : عبدالله مهتدی، رهبر باند زحمتکشان،  باز به میانه میدان آمده است و رویای "دولت اقلیم کردستان ایران"، این بار زیر پرچم ترامپ را در دل می پروراند.


  بحران اقتصادی و تشکل یابی طبقه کارگر

ساناز اله یاری : دولت امید و تدبیر روحانی همچنان با شعارهایی مبنی بر اینکه ایران به رشد اقتصادی چشم گیری خواهد رسید و آرامش و امنیت را به مردم خواهد داد در صدد تشکیل کابینه است.


  جدال هایِ ادواری و شرایط پیش رو

امیرحسین محمدی فرد : جدال هایِ درونِ هیئت حاکمه که مدتی قبل از " انتخابات " شروع شده بودند ، پایان نیافته و سر هر اقدام نظامی یا سیاسی ، دعوا های تازه شکل می گیرند و  اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری

اصغر کريمى : کارگران مخابرات روز ۱۱ تیر دست به اعتصاب سراسری و تجمع همزمان در چندین شهر زدند. کارگران بازنشسته فولاد روز ۲۴ تیر از نقاط مختلف کشور در تهران تجمع کردند


 

 

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

 

 

درسهایی از کمون پاریس

لنين :  بعد از آنکه کودتا به انقلاب ١٨٤٨ پایان داد، فرانسه برای ١٨ سال زیر یوغ رژیم بناپارتی درآمد.این رژیم نه تنها باعث خرابی اقتصاد کشور شد بلکه موجب خفت و خواری ملی نیز گردید.پرولتاریا که بر ضد رژیم کهنه قد برافراشته بود ،دو وظیفه را به عهده داشت :وظیفه عمومی ملی و وظیفه طبقاتی ،یعنی رهایی فرانسه از اشغال آلمان و رهایی سوسیالیستی کارگران از چنگ سرمایه داری.پیوند میان این وظیفه بهترین وجه مشخصه کمون است.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است