اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

تماس مستقيم با مسئولين سايت از طريق ياهو مسنجر

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  شرایط کنونی: فرصت ها و موانع همکاری نیروهای چپ و کمونیست

هلمت احمدیان : ضرورت همکاری نیروهای چپ و کمونیست از تبیین واقع بینانه اوضاع سیاسی و شرایط مبارزه طبقاتی در ایران نتیجه گرفته می شود و شناخت فرصت و موانع همکاری این نیروها را


  انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!

تقی روزبه : مقدمه: با وجودآن که یکی از مناقشات اصلی و کانونی انتخابات در آمریکا چه در دوره هشت ساله اوباما و چه در اوایل تبلیغات این دوره انتخاباتی از سوی سندرز و ترامپ و... 


  علل بی تفاوتی های سیاسی به تحرکات عربستانی حزب دمکرات کردستان چیست؟

محمد فتاحی : عکس گرفتن های پشت سر هم رهبران و مسئولین حزب دمکرات با مقامات و شیوخ عربستان، شرکت با افتخار در مراسم سالروز استقلال این کشور، شرکت نماینده شان در مراسم حج و


  ستم قانونی و قانون ستمگر

امير پيام : در طبقه سرمایه دار ایران با همه اقشارش و در دولت طبقاتی آن یعنی نظام جمهوری اسلامی مانند دیگر طبقات سرمایه دار و دولت هایشان در سراسر دنیا سود خواهی و ثروت اندوزی از استثمار طبقه کارگر و


  دستگاه فلسفی ارسطو، نگاه متافیزیکی و علت های چهار گانه!

نادر خليلى : همانطور که می دانیم ارسطو ابتدا کتابی را تحت عنوان «فیزیک» یا طبیعیات نوشت و بعدا کتاب دیگری را به نام «متافیزیک» به نگارش در آورد. او در کتاب فیزیک به علت­های چهارگانه


  مجازت اعدام قتل عمد دولتی است!

بهرام رحمانی : اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به‌شمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است.  دنیا بدون سوسیالیسم!

عزت دارابی : سالهاست که سوسیالیسم در شکل و شیوه حکومتی اش موجود نیست. در شکل و قَواره سازمانی و حزبی هم مشکل بتوان در این مقطع زمانی و در این دنیای آشفته فکری دست روی چَند حزب و


 

 

یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵

 

 

درسھاى انقلاب

لنين : ھر انقلابى به مفھوم تغيير در زندگی تودەھای وسيع مردم می باشد. تا زمانی که موقع مناسب برای چنين تغييری نرسيده باشد، ھيچ انقلاب واقعی ای نمی تواند به وقوع بپيوندد. و ھمچنانکه ھر گونه تغييری در زندگی ھر فردی، به او آموزش فراوان، تجربۀ غنی و فشار روانی میدھد، ھر انقلاب نيز به تمام مردم درسھای غنی و ارزشمندی در فاصلۀ زمانی کوتاه می آموزد.فراگيری ميليونھا و دھھا ميليون توده در مدت يک ھفته در دوران انقلاب بيشتر از آموزش آنھا در طول يک سال زندگی معمولی و آرام می باشد. چرا که در دوران تغيير مھم در زندگی تمام مردم، اين بطور ويژەای آشکار می شود که طبقات مختلف مردم چه اھدافی را دنبال کرده، از چه توانی برخوردار بوده و چه روشھايی را بکار می گيرند.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است